Algemene Voorwaarden

Elke opdracht of dienst is onderworpen aan deze algemene voorwaarden met uitsluiting van de eigen voorwaarden van de opdrachtgever. Er kan alleen schriftelijk van worden afgeweken. Tenzij anders vermeld op de bestelbon/offerte/factuur geeft de opdrachtgever stilzwijgend zijn akkoord voor deze algemene voorwaarden.

Faucibus heeft het recht de vermelde prijzen voor goederen aan te passen indien zich wijzigingen voordoen in de kostprijs van deze goederen. De goederen worden geleverd zoals omschreven in de offerte of in de bestelbon.

Een klant die leveringen en/of diensten bestelt, wordt geacht te beschikken over de rechten op deze leveringen en/of diensten en hij ontheft Faucibus ter zake van alle aansprakelijkheid. Bovendien verbindt de klant zich ertoe om alle schade te vergoeden die zou kunnen ontstaan door het niet-bestaan van deze rechten. De auteursrechten die door SABAM, een ander organisme of een privépersoon geïnd worden in het raam van een actie die gerealiseerd wordt voor de klant, zijn ten laste van de klant.
Het door de klant aangeleverde materiaal wordt na aflevering van het project bewaard voor een periode van minimum 90 dagen en daarna vernietigd, tenzij anders vermeld. Na 80 dagen wordt er een mail gestuurd met de laatste kans op terugvorderen aangeboden media materiaal. Wordt hier binnen de 10 dagen niet op gereageerd zal men overgaan tot het vernietigen van de dragers en de hieruit gedigitaliseerde files. Het materiaal is voor geen enkel risico verzekerd en ontlast Faucibus van alle verantwoordelijkheid.

Faucibus kan onder geen geding aansprakelijk gesteld worden voor de zichtbare of onzichtbare schade toegebracht voor, tijdens of na het digitaliseringsproces. Deze word door onze mensen met de hoogste voorzichtigheid behandeld, maar door ouderdom en/of slechte bewaringsomstandigheden in het verleden kunnen er onherroepelijke gebreken vastgesteld worden bij het digitaliseren. Faucibus behoudt zich ook het recht om af te zien van een bestelling indien er zich tijdens het digitalisatieproces problemen van eender welke aard voordoen.

Faucibus kan onder geen geding aansprakelijk gesteld worden voor de zichtbare of onzichtbare schade toegebracht voor, tijdens of na het digitaliseringsproces. Deze word door onze mensen met de hoogste voorzichtigheid behandeld, maar door ouderdom en/of slechte bewaringsomstandigheden in het verleden kunnen er onherroepelijke gebreken vastgesteld worden bij het digitaliseren. Faucibus behoudt zich ook het recht om af te zien van een bestelling indien er zich tijdens het digitalisatieproces problemen van eender welke aard voordoen.

Faucibus kan onder geen geding aansprakelijk gesteld worden voor de zichtbare of onzichtbare schade toegebracht voor, tijdens of na het digitaliseringsproces. Deze word door onze mensen met de hoogste voorzichtigheid behandeld, maar door ouderdom en/of slechte bewaringsomstandigheden in het verleden kunnen er onherroepelijke gebreken vastgesteld worden bij het digitaliseren. Faucibus behoudt zich ook het recht om af te zien van een bestelling indien er zich tijdens het digitalisatieproces problemen van eender welke aard voordoen.

Persoonsgebonden informatie is louter bedoeld voor intern gebruik door Faucibus. De opdrachtgever heeft recht op inzage en verbetering zoals voorzien in de wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van privé-leven. Melding van inbreuken op deze algemene voorwaarden kan schriftelijk gebeuren of via e-mail.

Levering van de goederen (bestanden of hard kopie) vindt uitsluitend plaats tegen contante betaling of bij vooruitbetaling via overschrijving of Paypall.
De goederen en/of diensten worden geleverd zoals omschreven op de factuur of in de bestelbon. De leveringsvoorwaarden voorzien voor de verzending van de goederen hebben uitsluitend betrekking op het Belgische territorium.

Klachten betreffende de geleverde goederen of diensten kunnen niet aanvaard worden wanneer zij niet schriftelijk bij ons toekomen binnen de zeven dagen na levering. Verborgen gebreken dienen binnen korte termijn na de ontdekking ervan gemeld te worden.

Faucibus kan niet aansprakelijk gesteld worden voor problemen voortvloeiend uit de verzending of bezorging via de diensten van de Post of andere koerierdiensten (laattijdige levering, beschadigde levering, …).

De goederen of diensten worden vervoerd op kosten en op risico van de koper/aanvrager.

De geleverde koopwaar (bestanden of hard kopie) blijft onze eigendom zolang de volledige prijs (hoofdsom kosten en interesten) niet betaald is. De verkrijger draagt de risico’s vanaf de levering. Deze moet de goederen in hun staat bewaren. Bij gebrek aan betaling van de factuur op de 30 st dag na de aangetekende verzending van een aanmaning, kan de overeenkomst door ons van rechtswege en op eenvoudige aangetekend verzonden verklaring worden ontbonden. Dit alles onverminderd het betalen van schadevergoeding door de in gebreke gebleven koper.

Elke niet betaalde factuur brengt vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder aanmaning een intrest op van 12% per jaar.

Wanneer de factuur onbetaald blijft gedurende 14 dagen na de aangetekende verzending van een aanmaning, zal de schuld bovendien worden verhoogd met 10% van het factuurbedrag. Dit geldt als forfaitaire schadevergoeding voor de andere onkosten dan het renteverlies en de eigenlijke gerechtskosten.

Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht. Alle betwistingen voortvloeiend uit onderhavige overeenkomst worden beslecht voor de rechtbank van de woonplaats van de verkoper.
Une traduction en français de nos conditions générales peut être consultée à nos bureaux et sera aussi envoyée sans frais à nos clients sur simple demande. Le fait que cette traduction ne figure pas sur ce document ne peut être invoqué pour prétendre que ces conditions étaient non conçues et non acceptées.

A titre de garantie et d’engagement réciproques d’une résolution de litiges rapide par arbitrage, le RAAD VOOR ARBITRAGE V.Z.W. est chargé de la désignation des arbitres qui seront compétents de régler chaque litige de façon définitive et conformément à son règlement de fonctionnement qui peut être obtenu gratuitement au RAAD VOOR ARBITRAGE V.Z.W., Jaargetijdenlaan 100-102 bus 30, 1050 BRUSSEL (tél. 02/639.39.53 , fax : 02/639.39.57 email info@raadvoorarbitrage.be). La présente clause remplace toutes clauses de compétences contraires.